Wie zijn we

Spark United is onderdeel van Sportpark de Eendracht. Sportpark de Eendracht  staat onder leiding van Menso de Maar, directeur-bestuurder van de stichting. Sportpark de Eendracht legt persoonlijke gegevens van je vast, bijvoorbeeld wanneer je ons reserveringsformulier invult. Wat we precies vastleggen, hoe lang en waarom staat in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring gaat over persoonlijke gegevens die via onze website, https://www.sparkunited.nl, worden vastgelegd.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Sportpark de Eendracht verzamelt via het formulier op deze website de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Sportpark de Eendracht verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Sportpark de Eendracht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
  • Sportpark de Eendracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we jouw data bewaren

Sportpark de Eendracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

GegevensTermijnReden
Naam1 jaarUitvoeren dienstverlening
E-mail adres1 jaarUitvoeren dienstverlening
Telefoonnummer1 jaarUitvoeren dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportpark de Eendracht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportpark de Eendracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportpark de Eendracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sparkunited.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sportpark de Eendracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportpark de Eendracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sparkunited.nl.

Cookies & Analytics

Pin It on Pinterest

Share This